Doelstelling

‘Het Burgerweeshuis Amersfoort stelt zich ten doel het verlenen van hulp in elke vorm aan Amersfoortse of uit Amersfoort afkomstige wezen, ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn’.

Doelgroep

Het Burgerweeshuis Amersfoort richt zich op Amersfoortse weeskinderen en kinderen afkomstig uit eenoudergezinnen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De kinderen wonen in of zijn afkomstig uit gezinnen  waarin naast financiële problemen c.q. beperkte inkomen ook sprake is van problematiek die de ontwikkeling van het kind bedreigt. Het kan bijvoorbeeld gaan om problematiek bij de ouders van psychische, relationele, sociale aard die invloed heeft op de ontwikkeling van het kind/de kinderen. Uitingsvormen bij het kind kunnen zijn: moeite met het aangaan en/of onderhouden van vriendschappen, teruggetrokken of juist agressief gedrag.

In bijzondere gevallen kunnen ook instellingen een aanvraag doen voor projecten die zich richten op bovenstaande doelstelling en doelgroep.

Financiën

 • Een gezin in ons bestand waarvan de ouder werk accepteert of een opleiding gaat volgen gerelateerd aan werk mag een inkomen hebben tot  120% ten opzichte van het bijstandsniveau. De ouder kan dan in principe nog twee jaar rekenen op ondersteuning vanuit het Burgerweeshuis.
 • Voor andere gezinnen geldt het  criterium: bijstandsniveau.
 • Aanvragen voor kinderen kunnen een structureel of een incidenteel karakter hebben.
 • Indien een ouder bijstand ontvangt en daarnaast structureel  inkomen  verkrijgt door een uitkering of inkomen van een gezinslid, vervalt het recht op steun van het BWH.

Activering

De ouder wordt gevraagd jaarlijks aan te geven wat zelf is ondernomen om uit de hulpafhankelijke situatie te geraken bijvoorbeeld  door middel van  scholing en werk.
In principe verwachten we van de ouder daarin actieve inspanningen. Dit  is mede een beoordelingscriterium bij het besluit tot voortgang van de hulp.

Uitwerkingen

De bestuurder is contactpersoon met de daarbij passende houding van distantie. Hij/zij is geen hulpverlener/begeleider met de daarbij passende houding van betrokkenheid.

 1. Als regel geldt dat alleen bevoegde instellingen gezinnen kunnen aanmelden.
 2. Het is nadrukkelijk geen taak van de contactpersoon om het welzijn van het kind te bewaken, hoezeer dit ons dikwijls aan het hart gaat. Wel kunnen eventueel signalen afgegeven worden aan de  betrokken hulpverlenende instantie.
 3. De financiële situatie van het gezin wordt gebruikt als toetsinstrument voor opname in het bestand. Daarnaast wordt de problematiek van het kind en de gezinssituatie meegewogen..
 4. Eén van de overige toetsingscriteria  is de actieve inspanning  van de ouder  om uit de hulpafhankelijke situatie te geraken, bijvoorbeeld  door middel van scholing en werk.
 5. De financiële bijdrage van het burgerweeshuis komt ten goede aan het aangemelde kind.
 6. Het uitgangspunt is dat een bestuurslid als regel minimaal eens per jaar persoonlijk contact heeft met de gezinnen. Tijdens dit jaarlijkse bezoek dient opnieuw aan de hand van de criteria getoetst te worden of het betreffende kind nog in aanmerking komt voor structurele opname in het bestand.
 7. Jaarlijks wordt in de AB vergadering van november de hoogte van het eindejaargeld vastgesteld voor het betreffende jaar.
 8. Het bedrag dat verstrekt wordt per gezin is gelimiteerd tot de hoogte van het bedrag van 4 kinderen. Hierbij is het aan het inzicht van het betreffende bestuurslid om het bedrag in het betreffende gezin te verdelen. Voor een gezin met meer dan 4 kinderen,  kan eventueel incidenteel een bijdrage verstrekt worden.
 9. Kinderen tot 3 jaar komen in principe niet in aanmerking voor structurele opname in het bestand.
 10.  Een gezin kan in principe maximaal 5 jaar ondersteuning vanuit het Burgerweeshuisfonds ontvangen.
 11. Een kind gaat uit het bestand  aan het eind van het kwartaal dat het kind 18 jaar wordt.

 

Start een aanvraag als u aan de criteria voldoet

Uitkeringen en het moment van uitbetalen

Aan de kinderen die structureel zijn opgenomen in ons bestand geven wij:

 1. Vakantiegeld € 150 per kind in juni
 2. Verjaardagsgeld € 75 in de maand van de verjaardag van het kind.
 3. Kleedgeld € 225 per kind in oktober rondom de herfstvakantie.
 4. Eindejaarsuitkering; een wisselend bedrag per jaar in december.
 5. Bij een behaald diploma voortgezet onderwijs krijgt een kind € 50
 6. Een week in een vakantiebungalow
  Een gezin mag in de periode waarin ze steun krijgt van het Burgerweeshuis  één keer gebruik maken van deze voorziening; daarna krijgen andere gezinnen voorrang .

Amersfoort, december 2016