Aanvragen voor hulp

Op deze pagina kunt u lezen hoe wij werken. Aan het einde van de pagina kunt u een aanvraag starten.

Criteria

Voor het doen van een aanvraag is het belangrijk dat u de criteria heeft gelezen en een analyse van de probleemsituatie meestuurt bij de aanvraag. Alleen een financieel probleem binnen een gezin is onvoldoende motief voor opname van een kind in ons bestand. Het gaat ons om de problematiek van de kinderen: worden zij in hun emotioneel, sociaal of maatschappelijk functioneren bedreigd?

Waar moet u aan voldoen om een aanvraag in te dienen:

 • de aanvraag past binnen onze doelstellingen
 • de betrokkene stemt in met het navraag doen bij o.a. de aanmeldende instantie
 • de aanvraag wordt gedaan door een officiële hulpverlenende instantie.

Wij willen informatie over uw aanvraag graag delen met de gemeente of andere hulporganisaties, daarvoor hebben we de toestemming nodig van degene voor wie de aanvraag wordt gedaan. Over afwijzingen wordt geen verantwoording afgelegd.

Verdere procedure

Na ontvangst van een schriftelijk verzoek, wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid zodat we een goede beslissing kunnen nemen. Indien nodig wordt er eerst nadere informatie opgevraagd.

Belangrijk!! Alleen een financieel probleem van de ouder is géén motief voor opname in ons bestand. Aanvragen worden afgewezen als er onvoldoende wordt beschreven hoe het kind in de knel zit of dat aanvullende informatie over andere hulpverlening ontbreekt.  Een onderbouwde analyse van de gezinssituatie, met accent op de problematiek van de kinderen is voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
We vragen ter controle van de financiële situatie een kopie van een recente salaris of uitkeringsoverzicht op te sturen.

Is er voldoende informatie beschikbaar, dan neemt het bestuur de aanvraag in behandeling en wordt er door één van de bestuursleden een kennismakingsbezoek gebracht. Daarbij komt aan de orde:

 • informatie over de doelstellingen en werkwijze van de stichting
 • informatie over de sociale context, de schoolsituatie en de familieomstandigheden
 • de knelsituatie van het kind/de kinderen
 • de financiële situatie van het gezin.

Het bestuurslid neemt op basis van het bezoek het besluit tot opname in ons bestand. Vanaf dat moment kan het gezin rekenen op onze steun.

Het genomen besluit wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de aanvrager. In het geval van een positieve beslissing worden de toegekende bedragen overgemaakt op de vastgestelde momenten.
Als besloten is dat de kinderen voor een langere periode geholpen zullen worden, zal één van de bestuursleden met het gezin de contacten onderhouden. De gegevens van de gezinnen zullen in een vertrouwelijk bestand opgenomen worden.

Gegevens delen: Wij bekijken graag samen met de afdeling Loket WIZ of er ook andere ondersteuning kan worden geboden en of er meer voorzieningen zijn waar u recht op heeft. Vul daarom het daarvoor bedoelde formulier in en stuur het ondertekend mee met de aanvraag.

 

Vergaderdata

Vergaderdata in 2023 waarop aanvragen behandeld worden:

 • maandag 13 februari
 • woensdag 12 april
 • maandag 5 juni
 • woensdag 13 september
 • maandag 23 oktober
 • woensdag 13 december

Aanvragen dienen 10 dagen vóór de vergaderdatum volledig en met alle toelichtingen te zijn aangeleverd.

Lees eerst onze criteria om te kijken of wij u kunnen helpen.

Als u onze criteria heeft doorgelezen, kunt u een aanvraag indienen.

Geef toestemming informatie te delen met de gemeente Amersfoort.